All blog

最新のアップデート 01/03/2021
สารอัลลิซินจากกระเทียมมาจากไหน?

สารอัลลิซินจากกระเทียมมาจากไหน?

  •  2021年2月19日

สารอัลลิซิน คือ สารออกฤทธิ์สำคัญของกระเทียม เป็นกลุ่มน้ำมันหอมระเหย ไม่ได้พบในธรรมชาติ สารอัลลิซิน คือ สารออกฤทธิ์สำคัญของกระเทียม เป็นกลุ่มน้ำมันหอมระเหย ไม่ได้พบในธรรมชาติ

แต่เกิดจากการสลายตัว ของสาร alliin ซึ่งถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์ alliinase หลังจากนั้นจึงเกิดการรวมตัวกันใหม่ได้สาร allicin ที่ให้กลิ่นเฉพาะตัวของกระเทียม

แต่กลับสูญสลายง่าย เมื่อโดนความร้อนหรือเมื่อสัมผัสน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร